Process for Providing Required Immunization Records

NEW FOR SPRING 2021:  All resident and commuter students must provide proof of a recent influenza vaccination, or submit an exemption for medical or religious reasons, in addition to the immunizations listed below.  Please submit your influenza vaccination or exemption request here and follow the instructions below for all other immunizations.  Provide proof of an influenza vaccination no later than two days prior to your arrival date or January 1, 2021, whichever is later.

DePauw requires that all students submit a completed Immunization Record through Med+Proctor (www.medproctor.com) by August 1, 2020. Students who fail to submit the Immunization Record will not be permitted to register for classes for spring 2021. Required immunizations to be submitted through Med+Proctor include varicella (2 doses), meningococcal (1 dose after the age of 16), hepatitis B, TDaP booster (within the last 10 years), and MMR (measles, mumps and rubella). International students will also require a tuberculosis screening in the United States. See www.depauwhealth.org for more information.

Proof of these immunizations can ONLY be provided by completing the process,
including the specific form, at www.medproctor.com.
No other documentation will be accepted to meet this requirement. 

Please visit our DePauw Health Med+Proctor website and follow the prompts to securely upload your immunization information.

You can only submit these immunizations on the Med+Proctor form through the Med+Proctor system. Immunizations submitted to DePauw Health officials or elsewhere will NOT satisfy the requirement. 

DePauw 大学要求所有学生在2020年8月1日之前通过Med + Proctor(www.medproctor.com提交完整的免疫记录。未提交免疫记录的学生将不允许注册2021年春季的课程。其中包括水痘(2剂),脑膜炎球菌(16岁后1剂),乙型肝炎,TDaP加强疫苗(最近10年内)和MMR(麻疹,腮腺炎和风疹)。国际学生还将需要在美国进行结核病筛查。有关更多信息,请参见www.depauwhealth.org
免疫证明只能通过在www.medproctor.com上完成此过程(包括特定表格)来提供。不会接受任何其他文档来满足此要求。
有关免疫政策的更多信息,学生请访问电子服务网站。可以在www.depauwhealth.org的“Student 学生”选项卡下找到更多信息。如有任何疑问,请通过电子邮件:steviebaker-watson@depauw.edu与Stevie Baker-Watson联系。

DePauw yêu cầu tất cả các học sinh phải hoàn thành và nộp Hồ sơ Tiêm chủng thông qua Med+Proctor (www.medproctor.com) trước ngày 1 tháng 8 năm 2020. Những học sinh không nộp Hồ sơ Tiêm chủng sẽ không được phép đăng ký các lớp học vào kỳ Mùa Xuân 2021. Những yêu cầu của tiêm chủng bao gồm 2 mũi Vắc-xin Thuỷ đậu  (Varicella), 1 mũi Vắc-xin Viêm màng não cầu khuẩn (Meningococcal) sau 16 tuổi, Vắc-xin Viêm gan B (Hepatitis B), Vắc-xin  3 trong 1: uốn ván, bạch hầu, và ho gà (TDaP booster) trong vòng 10 trở lại đây, và Vắc-xin 3 trong 1: sởi, quai bị, và rubella(MMR). Những học sinh quốc tế cũng sẽ cần phải xét nghiệm tuberculosis screening (xét nghiệm bệnh lao) tại Mỹ. Xem trang web www.depauwhealth.org để biết thêm thông tin chi tiết.

Bằng chứng xác nhận tiêm chủng chỉ có thể được thông qua bằng cách hoàn thành các quá trình tiêm chủng và hoàn thành đơn tiêm chủng tại  www.medproctor.com. Chúng tôi sẽ không chấp nhập thêm các giấy tờ tiêm chủng khác ngoại trừ giấy tờ từ Med+Proctor.

Chúng tôi khuyến khích học sinh nên ghé qua trang web E-services của nhà trường để biết thêm những thông tin về các chính sách phòng ngừa và tiêm chủng. Những thông tin bổ sung có thể tìm thấy trên www.depauwhealth.org dưới mục học sinh (Student Tab). Nếu học sinh có bất kỳ câu hỏi gì, xin liên hệ đến Stevie Baker-Watson tại steviebaker-watson@depauw.edu.

迪堡大学要求每名学生在二零二零年八月一日之前通过Med+Proctor (www.medproctor.com) 这个网站提交一份完整的疫苗接种记录。没有提交上述疫苗接种记录的学生将失去注册或选择二零二一年春季学期课程的资格。所需疫苗接种的种类包括:2针水痘疫苗、1针在十六岁后接种的脑膜炎球菌疫苗、乙型肝炎疫苗、十年之内接种的破伤风、白喉、百日咳三合一疫苗、麻疹腮腺炎德国麻疹混合疫苗。国际学生需要额外在美国接受一次肺结核检测。了解更多信息请访问www.depauwhealth.org

学生只能通过在这个www.medproctor.com网站完成一系列的程序来证明自己疫苗接种的有效性,其中包括填写一些具体的申请表。其他任何所出具的文件将不会被采纳作为有效的、符合规定的疫苗接种证明。

学生可以通过访问他们在学校的个人主页(e-service)来了解更多关于疫苗接种规章的信息。其他的补充信息可以在 www.depauwhealth.org这一网站中的学生一栏(Student tab)中找到。如果学生有任何相关的问题,请以发邮件的方式联系迪堡大学学生健康中心的副主席Stevie Baker-Watson。她的工作邮件地址为steviebaker-watson@depauw.edu

Additional Immunization Information

For information on recommended vaccinations for college students and travel immunizations, read the Immunization Policy Document.

Immunization Exemptions

Requests for exemption from the immunization requirements for other than medical reasons may be recognized by DePauw based on religious grounds only. Requests for exemption must be made in writing, in advance of the start of classes and signed by the student.

Requests for exemption from immunization requirements based on medical grounds must be accompanied by a written statement from the student’s healthcare provider indicating the nature and duration of the medical condition which contraindicates an immunization, along with the specific vaccine identified as detrimental to the student’s health, certifying pregnancy or suspected pregnancy, or verifying that the student is currently completing the course of all required immunizations. Medical exemptions expire when the medical condition(s) contraindicating immunization change in a manner which permits immunization. All requests for exemption will be reviewed and decided by the medical director. A signed DePauw Health Wellness Center immunization waiver will be kept on file at DePauw Health Wellness Center.

Students holding exemptions may be excluded from campus activities or instructed to leave campus in the event of an outbreak – on or near campus – of any of the vaccine-preventable diseases until the outbreak is over.

Further information regarding immunization requirements or exemptions may be obtained by contacting Stevie Baker-Watson, associate vice president for campus wellness at steviebaker-watson@depauw.edu .

Requesting Immunization Records

Students may request their immunization records by visiting DePauw Health Wellness Center and signing a Medical Release Form.